TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DTN
Tên tiếng Anh University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University
Website https://tuaf.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Thái Nguyên
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 12/08/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 12/08/2022