TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DTE
Tên tiếng Anh University of Economic and Business Administration - Thai Nguyen University
Website http://tueba.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Thái Nguyên
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 12/12/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 12/12/2022