TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ký hiệu TLA
Tên tiếng Anh Water Resources University
Website http://www.tlu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/03/2019
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 20/03/2024