TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Quảng Bình
Ký hiệu DQB
Tên tiếng Anh Quang Binh University
Website https://quangbinhuni.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Quảng Bình
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 25/05/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 25/05/2023