TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ký hiệu DPQ
Tên tiếng Anh Pham Van Dong University
Website http://pdu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Quảng Ngãi
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 10/11/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 10/10/2022