TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Phú Thọ
Ký hiệu THV
Tên tiếng Anh Hung Vuong University
Website https://www.hvu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Phú Thọ
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/5/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/5/2023