TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ TẠI VIỆT NAM

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ TẠI VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Nước ngoài
Cơ quan quản lý trực tiếp Nước ngoài
Ký hiệu AUV
Tên tiếng Anh The American University of Vietnam
Website http://auv.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Đà Nẵng
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng