TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu NHF
Tên tiếng Anh Hanoi University
Website https://www.hanu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/12/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 22/12/2022