TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Y tế
Ký hiệu YDD
Tên tiếng Anh Nam Dinh University of Nursing
Website https://ndun.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Nam Định
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/02/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 14/02/2025