TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Bình Dương
Ký hiệu TDM
Tên tiếng Anh Thu Dau Mot University
Website https://tdmu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Bình Dương
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/11/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/11/2022