TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu TTN
Tên tiếng Anh Tay Nguyen University
Website https://www.ttn.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Đắk Lắk
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 27/10/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 27/10/2025