HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Tên trường HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Ký hiệu HCC
Tên tiếng Anh Academy of Politics - Public Administration Region I
Website https://hcma1.hcma.vn
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng