HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Tên trường HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Ký hiệu HBT
Tên tiếng Anh Academy of Journalism and Communication
Website https://ajc.hcma.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2023