TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Tuyên Quang
Ký hiệu TQU
Tên tiếng Anh Tan Trao University
Website https://daihoctantrao.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Tuyên Quang
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 18/11/2019
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 18/11/2024