TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu KHA
Tên tiếng Anh National Economic University
Website https://www.neu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng