TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DCL
Tên tiếng Anh Cuu Long University
Website http://mku.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Vĩnh Long
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 25/05/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 24/05/2023