TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu MDA
Tên tiếng Anh Hanoi University of Mining and Geology
Website https://humg.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2023