TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ký hiệu LDA
Tên tiếng Anh Trade Union University
Website http://www.dhcd.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2023