TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Quảng Nam
Ký hiệu DQU
Tên tiếng Anh Quang Nam University
Website http://qnamuni.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Quảng Nam
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-UD
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 27/10/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 27/10/2025