TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Tư thục
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DCG
Tên tiếng Anh Gia Dinh University
Website https://giadinh.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 24/05/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 24/05/2026