HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Tên trường HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Thông tin và Truyền thông
Ký hiệu BVH
Tên tiếng Anh Posts and Telecommunications Institute of Technology
Website https://portal.ptit.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 01/09/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 01/09/2023