TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu NLS
Tên tiếng Anh University of Agriculture and Forestry Ho Chi Minh City
Website https://www.hcmuaf.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/11/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 06/11/2023