TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Công Thương
Ký hiệu DKK
Tên tiếng Anh University of Economic and Technical Industries
Website https://uneti.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Nam Định
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2023