HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Tên trường HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Ngoại giao
Ký hiệu HQT
Tên tiếng Anh Diplomatic Academy of Viet Nam
Website https://dav.edu.vn
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 03/12/2020
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 03/12/2025