TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu GNT
Tên tiếng Anh National University of Arts Education - NUAE
Website http://www.spnttw.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2023