TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp
Ký hiệu QSK
Tên tiếng Anh VNUHCM - University of Economics and Law
Website https://www.uel.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/10/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/10/2022