TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp
Ký hiệu QHI
Tên tiếng Anh VNU University of Engineering and Technology
Website https://uet.vnu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 17/11/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 17/11/2021