TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC - VIỆT NAM

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC - VIỆT NAM
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Nước ngoài
Cơ quan quản lý trực tiếp Nước ngoài
Ký hiệu BUV
Tên tiếng Anh British University Viet Nam
Website https://www.buv.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng