HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Tên trường HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Ký hiệu HXH
Tên tiếng Anh Graduate Academy of Social Sciences
Website https://gass.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng