TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DHF
Tên tiếng Anh University of Foreign Languages Hue University
Website https://hucfl.edu.vn/vi/
Tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/03/2023