TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu DHT
Tên tiếng Anh University of Sciences, Hue University
Website http://husc.hueuni.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/06/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 09/06/2022