Gửi thông tin hỏi đáp

Đề xuất về giáo dục đào tạo

08/10/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị Chính phủ, ngành Giáo dục tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chú trọng đến việc đổi mới chương trình giáo dục, quản lý chặt chẽ về giá sách giáo khoa trong năm học 2020-2021 ở các địa phương tránh tình trạng lợi dụng để tăng giá; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác giáo dục - đào tạo nhằm khắc phục bệnh thành tích, tình trạng nâng điểm trong thi cử, nâng điểm cho học sinh học thêm,...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Thái Bình, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

1. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

Đối với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017, trong đó: Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học; chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng. Về đổi mới kiểm tra đánh giá, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 27/8/2020 sửa đổi bổ sung Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 theo hướng đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá; tăng cường đánh giá thường xuyên, kết hợp đánh giá quá trình với đánh giá tổng kế nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh, phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh.

          Bộ GDĐT đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 theo hướng tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống.

          2. Về quản lý chặt chẽ về giá sách giáo khoa trong năm học 2020-2021

Theo quy định của Luật Giá 2012, sách giáo khoa (SGK) là mặt hàng kê khai giá với Bộ Tài chính (là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về giá). Theo đó, doanh nghiệp được quyết định mức giá và thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính. Để quản lý chặt chẽ giá SGK, trong quá trình các nhà xuất bản thực hiện kê khai giá SGK lớp 01 năm học 2020-2021 với Bộ Tài chính, Bộ GDĐT đã phối hợp rà soát và có 03 công văn đề nghị các NXB nghiêm túc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, giảm tối đa giá SGK nhằm mục tiêu bình ổn giá, hỗ trợ người tiêu dùng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ.

          3. Về công tác thanh tra, kiểm tra

Hằng năm, Bộ GDĐT ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo hướng lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tập trung những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội trong lĩnh vực giáo dục và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng tiến độ và kế hoạch đặt ra; kết luận thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, bất cập trong cơ chế chính sách về giáo dục và kiến nghị khắc phục, phát hiện sai phạm, xử lý và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ thường xuyên chỉ đạo các sở GDĐT tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông trong công tác giáo dục, đào tạo nhằm hướng dẫn các nhà trường thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời phát hiện sai phạm và xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GDĐT tiếp tục chỉ đạo địa phương tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới nhằm khắc phục bệnh thành tích, quản lý chặt chẽ việc cho điểm kiểm tra đánh giá, tránh tình trạng nâng điểm cho học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo