Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

08/10/2020 In bài viết

Cử tri cho rằng chất lượng giáo dục hiện nay còn nhiều bất cập, còn nặng về dạy kiến thức mà chưa thực sự quan tâm đến việc dạy kỹ năng sống cho học sinh; mặc dù hoạt động dạy và học kỹ năng sống trong nhà trường đã được triển khai nhưng còn mang tính hình thức, chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn; bệnh thành tích vẫn diễn ra ở một số nơi; việc sử dụng sách giáo khoa hiện nay còn gây lãng phí, tạo gánh nặng cho cha mẹ học sinh. Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ cần tập trung chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng trên.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Hải Dương, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

1. Về hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống được đưa vào giảng dạy xuyên suốt từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông và được quán triệt thực hiện trong các chương trình môn học, các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tuy nhiên, nội dung này trong chương trình môn học và hoạt động giáo dục chủ yếu tập trung phần lớn kiến thức về đạo đức học hàn lâm.

Nhằm khắc phục hạn chế trên, từ năm học 2017 - 2018, Bộ GDĐT đã chỉ đạo các địa phương rà soát, tinh giản những nội dung mới, khó, trùng lặp, vượt quá yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông; chỉ đạo các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch môn học phù hợp với thực tiễn tại địa phương; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn[1].     

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018, nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống tiếp tục được chú trọng. Cụ thể, trong Chương trình môn Giáo dục công dân đã bổ sung nội dung giáo dục những kỹ năng sống với những kỹ năng cần thiết đối với học sinh (kỹ năng phòng tránh xâm hại; phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực học đường; ứng phó với tình huống nguy hiểm; thích ứng với thay đổi); thay thế những kiến thức kinh tế chính trị hàn lâm bằng kiến thức thiết thực với học sinh như: hoạt động tiêu dùng (tiết kiệm; quản lý tiền; tiêu dùng thông minh;…).

Bộ GDĐT cũng đã chỉ đạo xây dựng và đưa vào sử dụng trong nhà trường nhiều bộ tài liệu về giáo dục kỹ năng sống; tổ chức nhiều lớp tập huấn về hoạt động giáo dục kỹ năng sống bằng nhiều hình thức cho giáo viên và học sinh để tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường.

2. Trong những năm qua, vẫn còn hiện tượng chạy theo thành tích diễn ra ở một số địa phương. Nhận thức rõ được vấn đề này, Bộ GDĐT đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp từng bước khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của ngành, cụ thể: tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản không còn phù hợp, dễ dẫn tới bệnh thành tích; tinh giản các cuộc thi để giảm áp lực cho giáo viên, học sinh phổ thông; xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực để đánh giá sự tiến bộ của từng tập thể, cá nhân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục của các cấp quản lý giáo dục.

3. Để khắc phục tình trạng sử dụng sách giáo khoa lãng phí như ý kiến của cử tri đã phản ánh, Bộ GDĐT đã chỉ đạo, yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có giải pháp phù hợp để hạn chế việc học sinh viết vào sách giáo khoa hiện hành (chủ yếu với sách giáo khoa cấp tiểu học); đề nghị các địa phương, các nhà trường hướng dẫn học sinh giữ gìn, bảo quản sách cẩn thận để có thể sử dụng được lâu dài. Đồng thời, Bộ GDĐT đã quán triệt với các nhà xuất bản tham gia biên soạn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, quán triệt các Hội đồng thẩm định quốc gia sách giáo khoa các khối lớp về kiểm tra, rà soát đánh giá cụ thể việc thiết kế nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào sách giáo khoa, gây lãng phí.

 


[1] Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo