Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

08/10/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; chú trọng công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh chất lượng hơn. Đảm bảo việc lựa chọn học nghề phổ thông của học sinh chuyển dần theo hướng phù hợp với nhu cầu phát triển kỹ năng, phục vụ nhu cầu lao động xã hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

1. Về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá

Bộ GDĐT đã có Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018; trong đó, có một số nội dung như: tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học; chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng. Bộ GDĐT cũng đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 theo hướng tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống.

Về đổi mới kiểm tra đánh giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 27/8/2020 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông theo hướng đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá; tăng cường đánh giá thường xuyên, nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh, phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh.

          2. Về công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; lựa chọn học nghề phổ thông của học sinh.

Để tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế, Bộ GDĐT đã và đang triển khai thực hiện một số giải pháp sau: nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GDĐT tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong việc triển khai đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và định hướng phân luồng học sinh ngày càng hiệu quả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo