Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri kiến nghị cần quan tâm, chấn chỉnh trong việc biên soạn sách giáo khoa

07/10/2020 In bài viết

Cử tri kiến nghị cần quan tâm, chấn chỉnh trong việc biên soạn sách giáo khoa, hiện nay nhiều bộ sách giáo khoa được sử dụng trong giảng dạy có hình thức và cấu trúc hấp dẫn, tuy nhiên nội dung kiến thức vượt quá khả năng hiểu của trẻ ảnh hưởng đến việc tiếp thu của học sinh cũng như việc truyền đạt của giáo viên. Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò quản lý của nhà nước trong việc lựa chọn sách giáo khoa để tránh các hiện tượng tiêu cực.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Luật số 43/2019/QH14 về Luật Giáo dục (Luật Giáo dục năm 2019), quy định : Sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; nội dung và hình thức sách giáo khoa không mang định kiến dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội.

Để tổ chức thực hiện chương trình, quản lý và kiểm soát chất lượng sách giáo khoa, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Theo đó, các sách giáo khoa được biên soạn, thẩm định và phê duyệt phải đảm bảo các yêu cầu cần đạt theo chương chương trình đối với từng môn học, lớp học. Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa được thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan để thẩm định sách giáo khoa với quy trình độc lập, khoa học, chặt chẽ trước khi trình Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong các trường học.

Để hướng dẫn các địa phương, nhà trường thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 và Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trong đó quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, tổ chức và hoạt động của hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa; trách nhiệm của Ủy ban nhân các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông để các địa phương tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa phù hợp. Đến thời điểm này, các địa phương đều đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa và chuẩn bị tốt các điều kiện khác để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới ở lớp 1 trong năm học 2020-2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo