Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục năm 2019

06/10/2020 In bài viết

Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục năm 2019, theo quy định Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 nhưng đến nay Chính phủ chưa ban hành nghị định hướng dẫn thi hành.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Lai Châu, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Để triển khai thi hành Luật Giáo dục năm 2019, tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Bộ GDĐT được phân công chủ trì xây dựng, trình Chính phủ 05 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục năm 2019. Đến nay, cả 05 dự thảo Nghị định đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện và trình Chính phủ; trong đó, có 03 Nghị định đã được ban hành[1] và 02 dự thảo Nghị định[2] còn lại đang được Chính phủ xem xét để ban hành trong thời gian tới.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ để chính lý hồ sơ, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành các Nghị định còn lại trong thời gian sớm nhất.

 


[1] (1) Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; (2) Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; (3) Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

[2] (1) Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm; (2) Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo