Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo trú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống

06/10/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm, trú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh nhằm tăng cường trang bị cho các em đầy đủ kiến thức, giáo dục nhân cách và định hướng phát triển toàn diện.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Hải Dương, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Trong thời gian qua, Bộ GDĐT đã thực hiện nhiều hoạt động trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, cụ thể:

Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục năm 2019  quy định cụ thể nội dung xây dựng môi trường giáo dục an toàn và mối quan hệ gia đình- nhà trường-xã hội.

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính ban hành và tổ chức thực hiện: Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025; Chỉ thị về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên” (Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; phòng, chống bạo lực học đường và phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường.

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh được thực hiện thông qua tất cả các môn học, hoạt động giáo dục. Môn Đạo đức ở bậc tiểu học, Giáo dục công dân ở bậc trung học trong chương trình giáo dục phổ thông mới đã được tăng cường cả nội dung và thời lượng. Bộ GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện thông qua hoạt động dạy học các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hoạt động giáo dục; thông qua các chương trình lồng ghép, tích hợp trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục như giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục các vấn đề về giới, bình đẳng giới, giáo dục bảo vệ môi trường; thông qua các hoạt động, lao động sản xuất, hoạt động tập thể, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí; thông qua vai trò nêu gương của cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè và những tấm gương về đạo đức được rút ra từ sách vở, từ lịch sử, từ cuộc sống, giáo dục đạo đức, lối sống qua di sản văn hóa.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Bộ GDĐT chỉ đạo triển khai việc tích hợp giảng dạy nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào nhà trường ở tất cả các cấp học, từ cấp học mầm non, giáo dục phổ thông đến các trường đào tạo; giáo viên tổ chức giảng dạy theo hướng tích hợp nội dung phù hợp với học sinh ở từng cấp học. Bộ GDĐT đã chỉ đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn và đưa vào triển khai giảng dạy bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, sử dụng từ năm học 2016-2017, qua đó giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những bài học, những mẩu chuyện về cuộc đời của Bác là những nội dung gần gũi, được học sinh, sinh viên dễ tiếp nhận, tạo nên sự gắn bó nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống.

Tổ chức khen thưởng kịp thời những tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, xả thân cứu bạn bị đuối nước, khi gặp nan, tinh thần vì cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường góp phần lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ GDĐT tiếp túc chỉ đạo địa phương, các cơ sở giáo dục trong việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nhằm tăng cường trang bị cho các em đầy đủ kiến thức, giáo dục nhân cách và định hướng phát triển toàn diện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo