Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị tăng cường hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong vùng đồng bào DTTS

06/10/2020 In bài viết

Đề nghị nhà nước tăng cường hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong vùng đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa để nâng cao dân trí ở những vùng này.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Đắk Lắk, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN), phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH), phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS) và xóa mù chữ đã đạt được kết quả tốt và duy trì bền vững ở hầu hết các địa phương, cụ thể: Tính đến hết năm học 2019-2020, cả nước có 63/63 tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; 63/63 tỉnh đạt chuẩn PCGD tiểu học (theo các mức độ 1 đạt 100%, mức độ 2  đạt 91,3% và mức độ 3 đạt 56,5%); 63/63 tỉnh đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 (100%), mức độ 2 là 05 tỉnh (chiếm 7,93%), mức độ 3 là 03 tỉnh (chiếm 4,76%). Tỷ lệ người biết chữ độ tuổi (15-60) của toàn quốc là 97,85%; trong đó, tỷ lệ biết chữ của người DTTS (15-60) là 93,7%, tỷ lệ biết chữ của 14 tỉnh có điều kiện KT-XH khó khăn là 93,79%.

Bộ GDĐT đã và đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGDTH và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển GDMN, trong đó quy định Chính sách ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn,t tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo; Thông tư số 07/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;  chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu về giáo dục đào tạo trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Ban hành Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, để tăng cường hỗ trợ các địa phương vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa đẩy mạnh công tác PCGD, XMC, Bộ GDĐT sẽ xây dựng và trình Chính phủ ban hành: Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 4 tuổi; Dự án hỗ trợ GDMN vùng khó giai đoạn 2021-2025; Đề án XMC cho giai đoạn 2021-2030; phối hợp với Ủy ban dân tộc xây dựng Dự án 5. Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, trong đó có Tiểu dự án 1: “Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo