Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị ban hành các Thông tư quy định kiểm định chất lượng GDNN-GDTX

18/09/2020 In bài viết

Đề nghị ban hành các Thông tư quy định kiểm định chất lượng GDNN-GDTX; trung tâm ngoại ngữ tin học; xếp hạng trung tâm GDNN-GDTX. Hiện nay trung tâm này đã đi vào hoạt động 5 năm mà chưa có quy định về kiểm định chất lượng xếp hạng trung tâm để đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng đào tạo cũng như thuận lợi trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Quảng Ninh, về vấn đề này Bộ GDĐT xin được trả lời cụ thể như sau:

Về nội dung cử tri phản ánh liên quan đến việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng GDNN-GDTX, trung tâm tâm ngoại ngữ tin học và xếp hạng trung tâm GDNN-GDTX: trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành các quy định về kiểm định chất lượng, xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên, cụ thể là các Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên. Hiện việc kiểm định Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh vẫn được thực hiện theo quy định Thông tư số 42. Tuy nhiên, việc kiểm định chất lượng giáo dục cũng như xếp hạng các Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện đang có bất cập vì chủ trương sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp công lập cấp huyện thành trung tâm GDNN-GDTX theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015.

Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020, theo đó Trung tâm GDNN-GDTX là cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và Bộ trưởng Bộ GDĐT có thẩm quyền ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với vấn đề này, hiện nay Bộ GDĐT đang xây dựng Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện. Trên cơ sở Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu để ban hành Thông tư hướng dẫn xếp hạng Trung tâm GDNN-GDTX và Thông tư quy định về kiểm định chất lượng Trung tâm GDNN-GDTX. Về việc kiểm định các trung tâm ngoại ngữ, tin học, hiện Bộ GDĐT đang xây dựng Thông tư kiểm định chất lượng giáo dục trung tâm ngoại ngữ, tin học. Dự kiến, Bộ GDĐT sẽ ban hành các Thông tư này trong năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo