Gửi thông tin hỏi đáp

Hỗ trợ sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo

09/09/2020 In bài viết

Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học học sinh có điều kiện khó khăn đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các bộ, ngành, cụ thể:

Đối với học sinh dân tộc thiểu số: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc: “Nhà trường xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung để cho mỗi học sinh mượn 01 bộ sách tương ứng với từng lớp học mà học sinh đó đang theo học. Trường có trách nhiệm tổ chức tốt việc cho mượn và bảo quản sách giáo khoa để được sử dụng lâu dài, có hiệu quả; hàng năm trường được mua bổ sung số sách giáo khoa bằng 10% số đầu sách giáo khoa của tủ sách dùng chung.”. Như vậy học sinh người dân tộc học tập trong các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc được mượn sách từ thư viện nhà trường để học tập trong năm học.

Đối với học sinh người dân tộc học Tiếng dân tộc thiểu số, theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số: “Người dân tộc thiểu số học tiếng dân tộc thiểu số, học sinh học Tiếng dân tộc thiểu số được Nhà nước đảm bảo sách giáo khoa, tài liệu tham khảo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với từng đối tượng”.

Đối với học sinh thuộc hộ nghèo: Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021: “Học sinh thuộc diện hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ  chi phí học tập với mức 100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.”. Như vậy, học sinh thuộc hộ nghèo đã được hỗ trợ kinh phí để mua sách giáo khoa hằng năm để giảm mức chi phí học tập, góp phần tạo điều kiện để học sinh đến trường.

Đối với học sinh thuộc hộ cận nghèo: Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, ngành đã nhiều lần kiến nghị với Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho học sinh thuộc đối tượng này. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế và ngân sách Nhà nước còn khó khăn nên việc hỗ trợ vân chưa thực hiện được. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, ngành sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ xem xét, thông qua chính sách dành cho đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo khi điều kiện ngân sách Nhà nước cho phép.

Bộ Giáo dục và Đào tạo