Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị có giải pháp quyết liệt chấm dứt tình trạng học thêm, dạy thêm

09/09/2020 In bài viết

Cử tri kiến nghị có giải pháp quyết liệt chấm dứt tình trạng học thêm, dạy thêm nhằm xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Việc dạy thêm học thêm là nhu cầu có thực, xuất phát từ nguyện vọng của học sinh và phụ huynh, không chỉ riêng Việt Nam mà ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên ở một số nơi, vẫn còn tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Để khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017, tiếp tục tinh giản nội dung dạy học đảm bảo không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình; tăng cường hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, không nặng về kiểm tra kiến thức.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, bảo đảm yêu cầu giảm tải, giảm hàn lâm, gắn với thực tiễn; thực hiện tốt phương pháp giáo dục tích cực, tăng cường hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm cho học sinh; kiểm tra, đánh giá, thi cử nhẹ nhàng, không nặng về kiểm tra kiến thức mà tập trung đánh giá sự phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem đây là giải pháp quan trọng nhằm từng bước khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm sai quy định.

Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm học, trong đó có chuyên đề trọng tâm của công tác quản lý là vấn đề dạy thêm, học thêm. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, kịp thời chấn chỉnh và xử phạt vi phạm phạm hành chính trong tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định. 

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; tăng cường chức năng giám sát của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm tránh để tiếp diễn gây bức xúc trong nhân dân.

Hiện nay, Bộ GDĐT cũng đang nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT nhằm bảo đảm các quy định quản lý về hoạt động dạy thêm, học thêm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo