Gửi thông tin hỏi đáp

Vấn đề liên quan sách giáo khoa

09/09/2020 In bài viết

Cử tri bày tỏ sự bức xúc trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng vốn vay 16 triệu USD của Ngân hàng Thế giới để biên soạn thêm bộ sách giáo khoa giáo (SGK) dục phổ thông, trong khi đã có 05 bộ SGK lớp 1 được Bộ tổ chức thẩm định và phê duyệt để sử dụng cho năm học tới khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 88 của Quốc hội. Cử tri cho rằng, việc biên soạn bộ SGK giáo dục phổ thông riêng của Bộ là không cần thiết, gây lãng phí lớn, làm ảnh hưởng đến chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Hơn nữa, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là áp dụng chương trình giáo dục, SGK phổ thông mới, liệu rằng Bộ có kịp biên soạn bộ SGK mới không hay “chế biến” từ 05 bộ SGK đã được phê duyệt. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo xem lại vấn đề này.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (Nghị quyết 88) quy định: "Thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK; có một số SGK cho mỗi môn học"; "Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK trên cơ sở chương trình GDPT. Để chủ động triển khai chương trình GDPT mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn một bộ SGK. Bộ SGK này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các SGK do tổ chức, cá nhân biên soạn".

Thực hiện Nghị quyết 88, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK (Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017) nhằm hiện chủ trương xã hội hoá biên soạn SGK theo quy định của Nghị quyết 88.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nghị quyết 88 của Quốc hội các Nhà xuất bản đã chủ động biên soạn các bộ SGK gửi Bộ GDĐT thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Bộ GDĐT đã ban hành các quyết định phê duyệt danh mục 5 bộ SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở GDPT từ năm học 2020-2021.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, ngày 13/5/2020, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về tình hình thực hiện, triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong đó, Chính phủ đề xuất với Quốc hội việc tiếp tục thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK. Phương án này có ưu điểm lớn là bảo đảm sự cạnh tranh công bằng, minh bạch trong việc lựa chọn SGK; tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn SGK; tiết kiệm ngân sách Nhà nước trong việc biên soạn, in và phát hành SGK. Đối với khoản kinh phí 16 triệu USD (vốn vay Ngân hàng Thế giới và 1 triệu USD vốn đối ứng) dự kiến để biên soạn SGK nhưng không sử dụng, hiện vẫn trong tài khoản của Ngân hàng Thế giới để trả lại ngân sách Nhà nước.

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 122/2020/QH14 về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, trong đó quy định: "Khi thực hiện biên soạn SGK theo phương thức xã hội hóa, nếu mỗi môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất một SGK được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 thì không triển khai biên soạn SGK sử dụng ngân sách nhà nước của môn học đó".

Như vậy, với tình hình như hiện nay, việc Bộ GDĐT không tiếp tục tổ chức biên soạn một bộ SGK (sử dụng ngân sách nhà nước) vẫn bảo đảm có đủ SGK triển khai chương trình GDPT mới và phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 122 nêu trên; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi hơn cho việc xã hội hóa biên soạn SGK và cạnh tranh bình đẳng giữa các Nhà xuất bản theo quy định bình ổn giá SGK của Nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo