Gửi thông tin hỏi đáp

Về việc đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, thiết bị dạy học, chuẩn hóa giáo dục vùng cao

18/08/2020 In bài viết

Đề nghị Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 để đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, thiết bị dạy học, chuẩn hóa giáo dục vùng cao.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Để hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt các Chương trình, đề án hỗ trợ cơ sở vật chất như: Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025... Các Chương trình, Đề án có nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm để các địa phương huy động các nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất trường lớp học.

Thực hiện Công văn số 413/BKHĐT-TCTT ngày 20/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết, đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; đề xuất định hướng và danh mục chương trình cho giai đoạn 2021-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 1449/BGDĐT-CSVC ngày 27/4/2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Quốc hội và Chính phủ về đề xuất định hướng thực hiện và danh mục các chương trinh mục tiêu về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Nội dung đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2021-2026.

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/NQ14 về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ngày 15 tháng 02 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/NQ14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ, ngày 15 tháng 5 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Ban hành Quyết định số 1205/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch của ngành Giáo dục thực hiện Nghị Quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/NQ14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng nội dung đề xuất thực hiện Dự án phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Dự án 5) gửi Uỷ ban dân tộc.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án chi tiết Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 5 để đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, thiết bị dạy học, chuẩn hóa giáo dục vùng cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo