Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị xem xét chính sách hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên hành chính trong các trường phổ thông dân tộc nội trú

18/08/2020 In bài viết

Cử tri phản ánh: Mức thu nhập của đội ngũ nhân viên hành chính trong các trường phổ thông dân tộc nội trú chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống, áp lực công việc cao nhưng chưa có chính sách ưu tiên để khích lệ nhân viên an tâm công tác. Đề nghị quan tâm, xem xét có thêm chính sách hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên này.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay nhân viên trong các trường phổ thông dân tộc nội trú đang được hưởng chế độ, chính sách như nhân viên trong các cơ sở giáo dục khác: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương; Nghị định số 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV về phụ cấp trách nhiệm đối với nhân viên kế toán; Công văn số 9552/BGDĐT-TCCB ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho CB, CC, VC làm việc trong phòng thí nghiệm.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành thực hiện rà soát chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp hiện hành (trong đó có đội ngũ nhân viên trường học) và đề xuất chế độ tiền lương mới theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW, bảo đảm lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng, đồng thời đề xuất có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với nhân viên hành chính trong các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Bộ Giáo dục và Đào tạo