Gửi thông tin hỏi đáp

Liên quan tới chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

18/08/2020 In bài viết

Hiện nay một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 giữa Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo không còn thực sự phù hợp như: Mức học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu/tháng, khó khăn cho việc đảm bảo mức ăn hàng ngày cho học sinh; kinh phí được mua sắm bổ sung, sửa chữa dụng cụ nhà ăn tập thể với mức 50.000 đồng/học sinh/năm không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế cần chi; quy định học sinh khi nhập học được nhà trường trang cấp bằng hiện vật 01 lần một số đồ dùng cá nhân như: Chăn bông cá nhân, màn cá nhân, áo bông, chiếu cá nhân, nilon đi mưa, quần, áo dài tay, không đáp ứng được cả khóa học (Ví dụ: học sinh lên đến lớp 9 không mặc vừa trang phục được cấp từ lớp 6); quy định chế độ thưởng cho học sinh đạt “xuất sắc”, tuy nhiên Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT không có xếp loại “xuất sắc” chỉ có xếp loại: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém và danh hiệu “học sinh giỏi” và “học sinh tiên tiến”... Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi hoặc thay thế Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 giữa Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo với các nội dung và mức hỗ trợ cho phù hợp.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay nhân viên trong các trường phổ thông dân tộc nội trú đang được hưởng chế độ, chính sách như nhân viên trong các cơ sở giáo dục khác: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương; Nghị định số 56/2011/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV về phụ cấp trách nhiệm đối với nhân viên kế toán; Công văn số 9552/BGDĐT-TCCB ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho CB, CC, VC làm việc trong phòng thí nghiệm.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ngành thực hiện rà soát chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp hiện hành (trong đó có đội ngũ nhân viên trường học) và đề xuất chế độ tiền lương mới theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW, bảo đảm lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng, đồng thời đề xuất có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với nhân viên hành chính trong các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Bộ Giáo dục và Đào tạo