Gửi thông tin hỏi đáp

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đội ngũ giáo viên

18/08/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý, giáo dục đội ngũ giáo viên cũng như xây dựng, lồng ghép chương trình đào tạo cán bộ quản lý ngành giáo dục trong các chương trình đào tạo sư phạm.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nhằm nâng cao công tác quản lý, bồi dưỡng, giáo dục và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ; tăng cường các công tác kiểm tra, tổ chức tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành các quy định về chuẩn/tiêu chuẩn đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo, trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo) làm căn cứ để giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tự đánh giá năng lực nghề nghiệp và có giải pháp phấn đấu nâng cao năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đặt ra.

Hiện nay, cả nước có 01 học viện quản lý giáo dục và 02 trường cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục về khoa học quản lý giáo dục. Các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm cũng chú trọng lồng ghép vào trong chương trình đào tạo và mở các lớp bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo các chương trình bồi dưỡng do Bộ ban hành. Ngoài ra, cán bộ quản lý giáo dục các cấp còn được bồi dưỡng về chính trị, ngạch công chức, viên chức và quản lý nhà nước để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo