Gửi thông tin hỏi đáp

Quy định chuẩn giáo viên

18/08/2020 In bài viết

Cử tri đề nghị Chính phủ sớm quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, đồng thời quy định việc hỗ trợ về kinh phí để giáo viên nâng cao trình độ đạt chuẩn

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2019, Chính phủ đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (Quyết định số 936/2019/QĐ-TTg ngày 26/7/2019). Thực hiện Quyết định số 936, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Nghị định này theo đúng trình tự, thủ tục quy định và đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cử tri kiến nghị với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP để xây dựng kế hoạch hằng năm và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở bảo đảm hiện quả và theo đúng lộ trình quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo