Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ tính toán để có quy định phù hợp hơn, giải quyết khó khăn hiện tại của các cơ sở mầm non

18/08/2020 In bài viết

Ngày 16/3/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Theo đó, nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ gồm 4 vị trí (kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ), các công việc này thực hiện theo hướng kiêm nhiệm (được bố trí tối đa 2 người cho 4 vị trí việc làm), bảo đảm tiết kiệm biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy vậy, đây là một quy định không phù hợp với tình hình thực tế. Người làm kế toán, y tế đòi hỏi có chuyên môn nghiệp vụ được nhận vào cơ sở giáo dục mầm non với công việc kiêm nhiệm, mức lương không cao nhưng phải đảm nhận quá nhiều việc kiêm nhiệm văn thư, thủ quỹ nên thường nghỉ việc giữa chừng để tìm công việc bên ngoài phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ và lương cao hơn. Đặc biệt, với đặc điểm là trung tâm kinh tế của cả nước, nghề kế toán và y tế thường được các công ty săn đón với mức lương hấp dẫn. Việc tuyển dụng của các trường mầm non gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các cơ sở mầm non. Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ tính toán để có quy định phù hợp hơn, giải quyết khó khăn hiện tại của các cơ sở mầm non hiện nay.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ thống nhất quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập (Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015). Theo đó, có những vị trí việc làm một người phải kiêm nhiệm nhiều việc như: kế toán kiêm văn thư, y tế kiêm thủ quỹ.

Để kịp thời giải quyết khó khăn hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố có những giải pháp riêng để bảo đảm công tác kế toán, y tế trường học được thực hiện nhằm hỗ trợ cho các hoạt động giảng dạy, giáo dục học sinh; đồng thời, có các giải pháp thu hút nguồn nhân lực làm các công tác này tại các trường học trên địa bàn Thành phố.

Ngày 03/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; trong đó, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, sửa đổi định mức học sinh/lớp quy định tại Điều lệ các bậc học và định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành rà soát, nghiên cứu việc sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và sẽ trao đổi với Bộ Nội vụ về phương án giải quyết kiến nghị này của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo