Gửi thông tin hỏi đáp

Kiến nghị xem xét, tổng hợp đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và ưu tiên đầu tư Dự án “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia theo hướng đa ngành”

18/08/2020 In bài viết

Kiến nghị xem xét, tổng hợp đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và ưu tiên đầu tư Dự án “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia theo hướng đa ngành” được ban hành kèm theo Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trong 10 năm vừa qua (Giai đoạn 2010-2020), Trường Đại học Cần Thơ đã được đầu tư 892,638 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm các dự án: Trung tâm giáo dục quốc phòng, Trung tâm điều hành và đào tạo sau đại học, Nhà thi đấu thể dục thể thao, Nhà học chính Văn phòng Khoa Thuỷ sản, Nhà chính Văn phòng Khoa Công nghệ...

Hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ đang triển khai Dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ. Dự án đã được đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng mức là 1.033 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Trường Đại học Cần Thơ, thời gian thực hiện 2015-2022. Theo quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Dự án được phép kéo dài sang giai đoạn trung hạn 2021-2025. Như vậy, Trường Đại học Cần Thơ đã được ưu tiên đầu tư để trở thành Trường Đại học trọng điểm theo Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hiện Bộ GDĐT đang lập nguyên tắc, tiêu chí và quy trình lựa chọn danh mục chương trình, dự án đầu tư và phân bổ hạn mức đầu tư công trung hạn đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội để bố trí hạn mức đầu tư công trung hạn, trong đó Đại học Cần Thơ là Đại học được ưu tiên quan tâm trong phạm vi và khả năng của ngành Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo