Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri đề nghị cần tiếp tục miễn giảm chính sách này cho những năm học tiếp theo để tạo thuận lợi cho các đối tượng, giảm bớt những khó khăn do tác động của nền kinh tế

18/08/2020 In bài viết

Chính sách miễn giảm hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Nghị định 86/2015/NĐ-CP có tác động tích cực đối với xã hội, đặc biệt là các đối tượng được miễn giảm. Tuy nhiên chính sách này chỉ áp dụng đến năm học 2020-2021. Cử tri đề nghị cần tiếp tục miễn giảm chính sách này cho những năm học tiếp theo để tạo thuận lợi cho các đối tượng, giảm bớt những khó khăn do tác động của nền kinh tế.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 sẽ hết hiệu lực khi kết thúc năm học 2020-2021.

Để có căn cứ thực hiện chính sách này cho giai đoạn sau năm học 2020-2021 và kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề xuất Chính phủ xây dựng Nghị định quy định giá dịch vụ giáo dục đào tạo, học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập áp dụng từ năm học 2021-2022 (thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP). Theo chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, thời hạn Bộ GDĐT trình Chính phủ là tháng 12/2020.

Hiện nay, Bộ GDĐT đã triển khai tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và đang phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, tiếp tục có quy định cụ thể chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho người học.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Bộ GDĐT sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP trình Chính phủ bảo đảm đúng thời hạn được giao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo